Cookies

Vi på BNP Paribas Cardif använder cookies på vår webbsida för att komma ihåg dina val. Genom att klicka på ”Continue” till höger samtycker du till att cookies används. För att läsa mer om cookies, klicka på "learn more".

Info om PuL och penningtvätt

Info om Personuppgiftshantering och Penningtvätt


Dina personuppgifter behandlas av BNP Paribas Cardif och kan komma att lämnas ut till och behandlas av ett annat bolag inom den koncern BNP Paribas Cardif tillhör eller en samarbetspartner till BNP Paribas Cardif, såväl inom som utom EU- och EES-området. Skälet till behandlingen är att personuppgifterna är nödvändiga för att BNP Paribas Cardif ska kunna ingå försäkringsavtal eller fullgöra skyldigheter som föreligger enligt t.ex. avtal, lag eller annan författning. Personuppgifter kan också komma att behandlas för affärs- och produktutveckling samt för informations-, statistik- och marknadsföringsändamål.

Vissa uppgifter, t.ex. känsliga personuppgifter om din hälsa, kan komma att inhämtas och behandlas i samband med riskbedömning eller skadereglering. Personuppgifter kan dessutom komma att inhämtas och behandlas för att förhindra bedrägeri, penningtvätt eller terrorismfinansiering.

För att skydda din personliga integritet kommer all behandling av personuppgifter att ske med stor försiktighet. Dina personuppgifter kommer därför endast att vara tillgängliga för personer som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete och endast i den utsträckning som är nödvändig.

BNP Paribas Cardif kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera din telekommunikation med bolaget.

Försäkringsgivaren är personuppgiftsansvarig. Om du vill kontrollera vilka personuppgifter som är registrerade om dig, kan du vända dig till BNP Paribas Cardif för ett registerutdrag. Du kan också begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Om du inte önskar få direkt marknadsföring avseende nya försäkringsprodukter och tjänster kan du skriftligen anmäla det till BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardifs adress är: Box 24110, SE 400 22 Göteborg.Gemensamt skadeanmälningsregister

För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig BNP Paribas Cardif också av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att BNP Paribas Cardif får reda på om du tidigare har anmält någon skada hos annat försäkringsbolag.

Personuppgiftsansvarig för GSR är  GSR AB, Box 24171, SE 104 51 STOCKHOLM

 

Därför måste BNP Paribas Cardif ställa frågor

 

Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

Penningtvätt är när man försöker få pengar från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan vara pengar från narkotikabrott, skattebrott, smuggling, rån, bedrägerier, vapenhandel med mera.

Finansiering av terrorism innebär att ekonomiskt stödja terrorism. Med detta menas inte enbart att lämna direkta bidrag till terrorism, utan även att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar som man vet ska finansiera terrorism.

Genom att utnyttja de finansiella systemen, t.ex. genom att teckna en försäkring, kan den som vill tvätta pengar göra det svårt att spåra att pengarna kommer från brottslig verksamhet.

Alla finansiella företag i EU är skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Den svenska penningtvättslagen innebär att samtliga livförsäkringsbolag måste göra en bedömning av risken att användas för penningtvätt eller för att finansiera terrorism. Bolaget ska enligt lagen ha god kunskap om sina kunder och deras affärer; bolaget ska dessutom förstå syftet med affärsförhållandet och med de transaktioner kunden vill genomföra.

Den kundinformation bolaget får från dig behandlas konfidentiellt.

 

BNP Paribas Cardif måste ställa frågor till dig


Syftet med förbindelsen

När du vill teckna en försäkring måste du svara på frågor om avtalet och legitimera dig med giltig ID-handling. I vissa fall måste du uppge till BNP Paribas Cardif var pengarna kommer ifrån. Du som kund ska även vara beredd att på begäran uppvisa kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.


Du som är ny kund

BNP Paribas Cardif är ibland skyldigt att kontrollera identiteten hos dig som vill bli ny kund. För att få mer kunskap om dig behöver BNP Paribas Cardif ställa kompletterande frågor för att kunna utföra begärda tjänster.


Du som är befintlig kund

Du som är befintlig kund kan bli ombedd att uppvisa giltig ID-handling och svara på kompletterande frågor när du t.ex. efterfrågar en ny försäkring.

 
Du som bor utomlands

För dig som bor utomlands gäller särskilda regler. BNP Paribas Cardif måste känna till om du har, eller har haft en hög politisk post eller hög befattning inom staten, eller om du är nära släkting till någon som har en sådan tjänst.

 
Företagskunder

Du som företräder ett företag eller är egen företagare måste kunna visa upp giltig ID-handling och visa att du har rätt att företräda företaget. BNP Paribas Cardif behöver också ibland veta vem eller vilka som äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet, dess omsättning och hur företaget kommer att utnyttja BNP Paribas Cardifs tjänster.

 
I vissa fall får BNP Paribas Cardif inte utföra tjänsten

Om du inte kan visa giltig ID-handling eller inte kan lämna efterfrågad information så kan BNP Paribas Cardif inte teckna försäkring eller ta emot pengar.

Om BNP Paribas Cardifs anställda inte följer penningtvättslagen kan han eller hon bli straffad och bolaget kan drabbas av sanktioner från Finansinspektionen.

Om BNP Paribas Cardif misstänker penningtvätt rapporteras det till Finanspolisen, en särskild enhet inom Rikskriminalpolisen.

BNP Paribas Cardif lämnar gärna kompletterande information i frågor som kan uppkomma på grund av penningtvättslagen.

 

Ytterligare upplysningar

Närmare upplysningar om regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism lämnas också av Finansinspektionen, www.fi.se.