Skip to Content

För ett tryggare liv

Vi på BNP Paribas Cardif arbetar med att ta fram skräddarsydda personförsäkringar på den svenska marknaden via samarbetspartners inom bland annat bank, finans- och försäkringsbolag.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ger ekonomisk trygghet om olyckan är framme.

Det går inte att förutspå om du kommer drabbas av en olycka eller inte. Men har du funderat på konsekvenserna av det om det ändå skulle hända?

Våra olycksfallsförsäkringar gäller dygnet runt, både på fritiden och på arbetstid. Försäkringen kan ersätta kostnader orsakade av olycksfall och ge ersättning om du inte blir helt återställd efter olycksfallet.

En olycksfallsskada är kroppsskada som den försäkrade drabbas av vid en plötslig, yttre och ofrivillig händelse som uppstår vid en identifierbar tidpunkt och plats.

Om du efter ett olycksfall fått en bestående funktionsnedsättning eller en varaktig nedsättning av din arbetsförmåga kan du få ersättning med ett engångsbelopp. Ersättningens storlek beror på hur stor funktionsnedsättning din skada bedöms till, ålder samt ditt försäkrade belopp. Du kan också få ersättning för läkekostnader, tandskadekostnader, merkostnader och kostnader för psykologbesök. Vid ett dödsfall lämnas en dödsfallsersättning.

Detta är exempel på vad våra olycksfallsförsäkringar kan omfatta:

  • Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall

Ersättning lämnas om du får kvarstående besvär till följd av olycksfallet.
Försäkringsersättningen baseras på din ålder och försäkringsbeloppet som multipliceras med graden av funktionsnedsättningen.

  • Ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall

Ersättning lämnas om du får en bestående nedsättning av din arbetsförmåga till följd av olycksfallet. En förutsättning är att du beviljas minst halv varaktig sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

  • Dödsfall på grund av olycksfall

Ersättning lämnas om du avlider på grund av en olycksfallsskada.
Ersättningen betalas till dödsboet.

  • Rehabiliteringskostnader på grund av olycksfall

Ersättning lämnas för rehabiliteringskostnader och hjälpmedel.

  • Kostnader på grund av olycksfall

Ersättning lämnas för kostnader och läkemedel inom offentlig vård upp till högkostnadsskyddet. Ersättningen kan också lämnas för resor.

  • Tandskadekostnader på grund av olycksfall

Ersättning lämnas för nödvändig och skälig behandling av tandskada orsakad av olycksfall.

  • Psykologbesök på grund av olycksfall

Ersättning för psykologkonsultationer lämnas om du drabbas av ett traumatiskt tillstånd till följd av olycksfallsskada, överfall eller makes, sambos eller barns dödsfall.

  • Merkostnader på grund av olycksfall

Ersättning lämnas för merkostnader såsom kläder och personliga tillhörigheter eller skäliga och oundvikliga merkostnader.

Försäkringen ansöker du om via våra samarbetspartner.