Om oss

BNP Paribas Cardif utgör försäkringsgrenen av den internationella bankkoncernen BNP Paribas, en av Europas ledande aktörer inom bank- och finanstjänster.

Användarvillkor

BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB och BNP Paribas Cardif Försäkring AB

Försäkringsbolagen BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB tillhandahåller försäkringar i Sverige genom sina samarbetspartners.
Försäkringsbolagen ägs av moderbolaget BNP Paribas Cardif Nordic AB, som är en del av den franska banken BNP Paribas verksamhet.
Ytterligare information om BNP Paribas Cardifs organisation och verksamhet hittar Du på vår webbplats www.bnpparibascardif.se.

Användarvillkor

1 Introduktion

Denna Webbplats administreras av BNP Paribas Cardif Nordic AB. Innehållet på Webbplatsen tillhör BNP Paribas Cardif Nordic AB, BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB (nedan gemensamt benämnda "BNP Paribas Cardif") och är skyddad av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga samt äganderättsliga regleringar. BNP Paribas Cardif ("Vi") tillhandahåller denna Webbplats ("Webbplatsen") till våra kunder ("Du", "Dig").
Dessa användarvillkor reglerar Ditt användande av Webbplatsen. En förutsättning för att Du ska få använda Webbplatsen och ladda ner information från Webbplatsen är att Du godkänner användarvillkoren. Genom att använda eller ladda ned information från Webbplatsen, anses Du till fullo ha accepterat användarvillkoren.

2 Vår förpliktelse gentemot Dig
BNP Paribas Cardif strävar efter att hålla Webbplatsen i acceptabelt och fullgott skick. BNP Paribas Cardif ansvarar inte till någon del för kostnader, förluster eller skador (oavsett tillfälliga skador eller följdskador), som kan uppstå i samband med att Du tar del av, använder, brister i att använda eller tillträda Webbplatsen. BNP Paribas Cardif ansvarar inte heller för förlust av sådan information som Du tillhandahåller av BNP Paribas Cardif.
Åtkomst till Webbplatsen kan tillfälligt eller permanent begränsas eller upphävas utan föregående meddelande.

3 Friskrivningsklausul för garantier
Informationen på Webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" såvida inte annat uttryckligen anges i dessa användarvillkor.
BNP Paribas Cardif strävar efter att korrekt, tillförlitlig och aktuell information tillhandahålls. Så långt gällande lag tillåter, friskriver sig BNP Paribas Cardif från alla garantier, såväl direkta som indirekta. BNP Paribas Cardif lämnar således inga garantier och gör inga utfästelser ifråga om riktighet, tillförlitlighet, aktualitet och fullständighet av den information som tillhandahålls på Webbplatsen eller att åtkomst till Webbplatsen kommer att fungera utan störningar.
BNP Paribas Cardif friskriver sig från allt ansvar för händelser utanför sitt ansvarsområde och utom vår kontroll och som i sin tur omöjliggör tillhandahållandet av Webbplatsen.
Så långt gällande lag tillåter friskriver sig BNP Paribas Cardif från alla direkta, indirekta, speciella, tillfälliga eller följdskador samt för förluster som kan uppstå i samband med eller till följd av innehållet på Webbplatsen, åtkomsten till Webbplatsen eller användningen av innehållet på Webbplatsen. BNP Paribas Cardif garanterar inte att Webbplatsen, de tjänster som tillhandahålls på Webbplatsen, information, mjukvara eller annat material som kan laddas ner från Webbplatsen kommer att vara ostörda, felfria eller fria från virus eller andra skadeverkande komponenter. Du rekommenderas därför att använda Dig av lämpliga anti-virusprogram och annan säkerhetsmjukvara.
Vänligen uppmärksamma att Internet eller e-post inte garanterar fullständig säkerhet. Vi råder Dig att ta detta i beaktande innan Du tillhandahåller oss personlig och konfidentiell information via e-post. Information som Du skickar via e-post sker således helt på Din egen risk.
Du godtar att Du är fullt ansvarig för Din användning av Webbplatsen. Du godkänner vidare att inga garantier, förbehåll, förpliktelser, ersättningsanspråk och liknande (uttryckligen angivna eller underförstådda) kan göras gällande i förhållande till BNP Paribas Cardif, så långt tvingande lag tillåter.
Informationen på Webbplatsen ska inte i något avseende betraktas som råd, rekommendation eller liknande inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Vid behov av försäkringsrelaterade finansiella eller andra råd eller motsvarande, bör således försäkrings-, finansiell- eller annan professionell rådgivare kontaktas.
Tillgång till produkter eller tjänster on-line kan för vissa personer vara begränsad enligt lagstiftning i det land där de är medborgare eller bosatta. Detta gäller särskilt personer som befinner sig i USA, Australien, Kanada eller Japan.
Produkter och tjänster kan komma att tillhandahållas i begränsad omfattning till sådan person om BNP Paribas Cardif anser (utan att behöva bevisa det) att sådant tillhandahållande kan strida mot lagstiftningen i sådan persons hemland eller i något annat land.

4 Länkar
Länkar på Webbplatsen kan leda till webbplatser som tillhandahålls av individer eller organisationer över vilka BNP Paribas Cardif inte har någon kontroll. BNP Paribas Cardif ansvarar inte för riktigheten eller i något annat avseende för informationen på dessa webbplatser. BNP Paribas Cardif ansvarar inte för förlust eller skada som uppkommit till följd av information på dessa webbplatser. Åtkomst till en sådan webbplats sker helt och hållet på egen risk.

5 Cookies
BNP Paribas Cardifs Webbplats innehåller cookies.  Här kan du läsa mer information om hur vi använder cookies på vår webbsida.

6 Förbehåll
BNP Paribas Cardif förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt och efter eget gottfinnande göra uppdateringar och ändringar i användarvillkoren utan föregående meddelande. Vänligen uppmärksamma detta genom att regelbundet läsa igenom användarvillkoren då Du ansluter Dig till eller använder Webbplatsen.
BNP Paribas Cardif förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt och efter eget gottfinnande lägga till, modifiera, eller förbättra information eller innehåll på Webbplatsen utan föregående meddelande.
BNP Paribas Cardif förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt och efter eget gottfinnande uppdatera Webbplatsen eller avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av densamma utan föregående meddelande.

7 Begränsad användning
Varumärken, logos samt kännetecken benämns gemensamt "Varumärken".
Allt innehåll på Webbplatsen i form av text, grafik, bilder, design, mjukvara och annat innehåll på Webbplatsen tillhör BNP Paribas Cardif, dess licensgivare och samarbetspartners.
De Varumärken som finns på Webbplatsen är antingen våra egna registrerade eller oregistrerade Varumärken eller tillhörande andra.
Varumärken tillhörande BNP Paribas Cardif som finns på Webbplatsen får inte användas utan att skriftligt godkännande först har inhämtats från BNP Paribas Cardif.
Missbruk av Varumärken eller av något innehåll som framställs på Webbplatsen är strikt förbjudet.
Du får ladda ner en kopia av den information som tillhandahålls på Webbplatsen för personligt bruk men inte i affärsmässigt syfte.
Inga dokument eller därtill relaterad grafik får på något sätt modifieras eller ändras.
Webbplatsens grafik får inte användas avskilt från dess vidhängande text på Webbplatsen.
BNP Paribas Cardif Nordic AB:s upphovsrätt (dvs. "© BNP Paribas Cardif") måste framgå på samtliga utskrifter och kopior från Webbplatsen[oh1] .
Webbplatsen eller någon tillhörande del får inte kopieras, säljas, återförsäljas, reproduceras, eller användas i affärsrelaterat syfte förutsatt att sådan användning inte har blivit skriftligen godkänd av BNP Paribas Cardif i förväg.
BNP Paribas Cardif varken beviljar eller tillerkänner Dig några direkta eller indirekta rättigheter, utöver vad som uttryckligen är angivet i Villkoren.
Allt innehåll på Webbplatsen innehas av BNP Paribas Cardif med äganderätt eller har licensierats eller på annat sätt godkänts för användningen av BNP Paribas Cardif.
All otillåten användning av eller distribution av material på Webbplatsen kan stå i strid med gällande varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga regleringar eller annan lag och kan vara sanktionerat med såväl civilrättsligt som straffrättsligt ansvar.

8 Behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas av BNP Paribas Cardif och kan komma att lämnas ut till och behandlas av ett annat bolag inom den koncern BNP Paribas Cardif tillhör eller en samarbetspartner till BNP Paribas Cardif, såväl inom som utom EU- och EES-området. Skälet till behandlingen är att personuppgifterna är nödvändiga för att BNP Paribas Cardif ska kunna ingå försäkringsavtal eller fullgöra skyldigheter som föreligger enligt t.ex. avtal, lag eller annan författning. Personuppgifter kan också komma att behandlas för affärs- och produktutveckling samt för informations-, statistik- och marknadsföringsändamål.
Vissa uppgifter, t.ex. känsliga personuppgifter om Din hälsa, kan komma att inhämtas och behandlas i samband med riskbedömning eller skadereglering. Personuppgifter kan dessutom komma att inhämtas och behandlas för att förhindra bedrägeri, penningtvätt eller terrorismfinansiering.
För att skydda Din personliga integritet kommer all behandling av personuppgifter att ske med stor försiktighet. Dina personuppgifter kommer därför endast att vara tillgängliga för personer som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete och endast i den utsträckning som är nödvändig.
BNP Paribas Cardif kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera Din telekommunikation med bolaget.
Försäkringsgivaren är personuppgiftsansvarig.

9 Marknadsföring
Din kontaktinformation kan användas för att förse dig (via post, e-post eller telefon) med information beträffande produkter och tjänster som tillhandahålls av oss eller andra noggrant utvalda företag.
Om Du inte önskar få direkt marknadsföring avseende produkter och tjänster kan Du kontakta oss på följande adress:

BNP Paribas Cardif
Box 24110
400 22 Göteborg
 

Besöksadress: Mölndalsvägen 91
Mejl: info@bnpparibascardif.se

10 Ändring av och tillgång till information
Du kan ändra och uppdatera den information som BNP Paribas Cardif har lagrad om Dig genom att kontakta oss på någon av de nämnda adresserna.
Kopior av den information BNP Paribas Cardif har om Dig kan erhållas genom att kontakta oss och begära denna. Informationen tillhandahålls kostnadsfritt en gång om året, vid ytterligare begäran debiteras Du en mindre administrativ avgift.

11 Dina anslag på Webbplatsen
Kommunikation eller material som Du anslår eller överför till Webbplatsen, undantaget personuppgifter, kallas gemensamt "Din Information".
BNP Paribas Cardif förbehåller sig rätten att vid behov använda kontaktuppgifter, som mottagits i samband med förfrågningar, för att förmedla information och sända bekräftelser.
Bortsett från personuppgifter, kommer BNP Paribas Cardif att behandla all information som tillhandahålls elektroniskt via Webbplatsen, eller på annat sätt, som inte konfidentiell information som inte är skyddad av immaterialrättslig lagstiftning. Genom att tillhandahålla sådan information medger Du att Du inte kommer att åberopa copyright eller annan rättighet till Din Information.
BNP Paribas Cardif förbehåller sig rätten att använda Din Information för det ändamål som BNP Paribas Cardif bestämmer, vilket innefattar, men ej begränsas till, reproduktion, överföring av informationen samt publicering.
BNP Paribas Cardif förbehåller sig även rätten att använda idéer, koncept, tekniker eller annat kunnande som finns i Din Information för det ändamål som BNP Paribas Cardif bestämmer, vilket innefattar, men inte begränsas till, utveckling, tillverkning eller marknadsföring av Webbplatsen och våra tjänster.

12 Kontakta oss
Vid förfrågningar om innehållet på Webbplatsen var vänlig kontakta BNP Paribas Cardifs marknadsavdelning på telefon 031-707 98 70.

13 Åtkomst till Webbplatsen
Om Du har problem med att använda Webbplatsen, tillsammans med särskilda webbläsare eller andra mjukvaror, eller om Du finner någon del av Webbplatsen svåranvänd är Vi tacksamma om Du meddelar oss.
Vid frågor och synpunkter rörande användningen av Webbplatsen vänligen kontakta oss på info@bnpparibascardif.se.

14 Ogiltighet
Skulle någon bestämmelse i användarvillkoren eller delar därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att användarvillkoren i dess helhet är ogiltiga utan, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av prestationen enligt användarvillkoren, ska skälig jämkning av användarvillkoren ske.

15 Tillämplig lag
Om inget annat uttryckligen framgår av tvingande lagstiftning eller av användarvillkoren ska svensk lag tillämpas vid tillämpningen och tolkningen av användarvillkoren. Tvist i anledning av dessa användarvillkor ska avgöras av svensk domstol.

16 Föreskrifter
BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB står under den svenska Finansinspektionens tillsyn.