Skip to Content

Om oss

BNP Paribas Cardif utgör försäkringsgrenen av den internationella bankkoncernen BNP Paribas, en av Europas ledande aktörer inom bank- och finanstjänster.

Personuppgifter

BNP PARIBAS CARDIF NORDIC - Information om hur vi behandlar personuppgifter

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss i BNP Paribaskoncernen, och vi har antagit strikta bestämmelser angående detta i våra Riktlinjer för hantering av personuppgifter som finns tillgängliga här 
 
Här får du information om hur BNP Paribas Cardif Försäkring AB och/eller BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB (“BNP Paribas Cardif”) behandlar och skyddar dina personuppgifter. Vilket försäkringsbolag som är din försäkringsgivare och därmed personuppgiftsansvarig enligt denna information framgår av ditt försäkringsvillkor. 
 
BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB är personuppgiftsansvarig för insamling och behandling av personuppgifter inom sin respektive försäkringsverksamhet. Syftet med denna information är att informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar, hur vi behandlar dem, hur vi delar uppgifter till andra, hur länge vi sparar personuppgifter, vilka dina rättigheter är samt hur du kan utnyttja dina rättigheter. 
 
Ytterligare information kan komma att tillhandahållas vid behov när du ansöker om/nyttjar en specifik produkt eller tjänst.
 
1. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
 
De personuppgifter som vi behandlar är beroende av vilken relation vi har till dig eller vilken försäkring som är aktuell. Nedan är exempel på de personuppgifter vi behandlar:
identifikationsinformation (till exempel namn, personnummer, ID-kort/körkorts/passnummer, nationalitet, födelseplats, kön, IP adress)
kontaktinformation (till exempe lpost och e-mail adress, telefonnummer)
familjesituation (till exempel civilstånd, anhöriga, antal och ålder på barn)
ekonomisk information (till exempel bankkontouppgifter, skatteuppgifter, kreditkortsuppgifter)
anställningsinformation (till exempel anställningsform, arbetsgivare, lön, uppgift om arbetslöshet)
försäkringsinformation (till exempel försäkringsnummer, försäkrat belopp, avtalstid)
skadeinformation (till exempel uppgifter för att bedöma rätt till ersättning, ersättningsbelopp, skadehistorik, utbetalade skador)
information om vissa idrottsaktiviteter (för vissa typer av försäkringar)
information från dina kontakter med oss (cookies, mejl, chat, telefonsamtal, korrespondens, inloggningsuppgifter eller dylikt)
information som krävs för åtgärder mot bedrägeri, korruption, penningtvätt och finansiering av terrorism
 
Det kan hända att vi samlar in känsliga personuppgifter om dig, med ditt samtycke om det krävs enligt lag: 
biometriska data (till exempel fingeravtryck, ansiktsigenkänning, el dylikt): för t ex identifiering, signering eller dylikt
hälsouppgifter: där hälsouppgifter krävs för att kunna bedöma din rätt till försäkring
facklig tillhörighet: där en försäkring förutsätter medlemskap i särskilt fackförbund
 
 
2. HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER OM DIG?
 
Vi samlar in uppgifter direkt om dig som kund eller potentiell kund (när du kontaktar oss, besöker vår webbplats, använder våra produkter och tjänster, deltar i en enkätundersökning) men även indirekt om personer  som  inte har någon direkt relation med oss, utan har en relation till dig som kund eller potentiell kund, till exempel: 
familjemedlemmar
efterträdare och rättighetsinnehavare
medförsäkrade
juridiska ombud (fullmakt)
betalare/betalningsmottagare
förmånstagare
hyresvärdar
verkliga huvudmän (ultimate beneficial owners)
styrelse, ledning och aktieägare i bolag.
 
När du tillhandahåller oss tredje parts personuppgifter, vänligen kom ihåg att informera dessa individer att vi behandlar deras personuppgifter och hänvisa dem till denna Information. Vi kommer även att tillhandahålla dem informationen om/när det är möjligt.
 
Vi kan även hämta in personuppgifter från följande källor:
offentliga register (till exempel SPAR)
våra försäkringsförmedlare
din arbetsgivare, fackförbund eller annan intresseförening (vid gruppförsäkring)
från vårdgivare (vid reglering av skador under sjuk-, sjukvårds- eller olycksfallsförsäkring)
från Försäkringskassan eller andra myndigheter (när det krävs för reglering av skada)
 
I vissa fall samlar vi även in personuppgifter om dig även om du ännu inte själv haft eller kommer ha någon direkt kontakt med oss.  
 
Detta gällertill exempel i de fall där vi erhåller dina personuppgifter från din arbetsgivare/företag eller från någon av våra förmedlare/distributörer om du till exempel är:
 
försäkrad, ansluten till gruppförsäkring utan föregående försäkringsansökan
aktieägare, medlem i ledning eller styrelse, eller anställd hos någon av våra leverantörer eller samarbetspartners
 
3. LAGLIG GRUND OCH SYFTEN FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
 
Beroende på syftet och informationens natur behandlas dina personuppgifter med stöd av en eller flera av följande lagliga grunder:
 
a. Fullgörande av avtal 
 
Vi använder dina personuppgifter för att träffa och fullgöra avtal (även i de fall där du omfattas av avtal utan egen ansökan), bland annat för att:
 
bedöma om vi kan bevilja din ansökan och på vilka villkor (riskbedömning)
reglera skador
administration av din försäkring
för att identifiera dig som kund, kommunicera med dig och tillhandahålla relevant information till dig
 
b. Fullgörande av rättslig förpliktelse
 
Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga skyldigheter som vi har enligt lagar och föreskrifter, bland annat:
lagar och regler om penningtvätt och finansiering av terrorism
skatte- och bokföringslagstiftning
för att besvara frågor och förelägganden från myndigheter
försäkringsavtalslagen
 
c. Berättigat intresse
 
Vi använder dina personuppgifter för att utveckla våra försäkringsprodukter, hantera affärsrelationer och kontaktpersoner med potentiella och existerande leverantörer och samarbetspartners, för vår riskhantering och för att försvara våra legala rättigheter, bland annat gällande: 
bevis om premie- eller skadeutbetalningar
motverka bedrägerier
IT-system (till exempel gemensamma IT-system) & beredskap och IT-säkerhet
statistik, tester och modeller för forskning och utveckling, med syfte att förbättra vårt riskhanteringssystem eller förbättra befintliga produkter eller utveckla nya
optimera och automatisera våra operativa processer (till exempel automatiserade betalningar/skadereglering, chat bots eller dylikt.)
marknadsundersökningar och andra analyser, inklusive kundnöjdhetsundersökningar
utbildning av vår personal, eller för bevis avseende vårt avtal, genom inspelade telefonsamtal till vår kundservice och skadeavdelningar
I varje fall efter avvägning av vårt intresse att hantera dessa personuppgifter gentemot ditt intresse av skydd av dina personuppgifter.
 
Dina personuppgifter kan även komma att användas i avidentifierad form för statistiska ändamål och skickas till andra bolag inom BNP Paribas-koncernen för utveckling av deras affärsverksamheter. 
 
d. Samtycke
 
I vissa fall krävs och inhämtas ditt samtycke för behandling av vissa personuppgifter, till exempel : 
 
hälsouppgifter som lämnas i samband med ansökan om försäkring (när försäkringsavtal väl är träffat, är a) ovan tillämpligt)
 
om vi inte kan förlita oss på annan laglig grund, vid automatiserade beslut som innebär rättsliga konsekvenser eller som väsentligen påverkar dig. I sådant fall kommer du dessförinnan bli särskilt informerad om logiken bakom dessa beslut, samt om betydelsen samt förutsedda konsekvenser av sådan behandling
 
om vi behöver behandla dina uppgifter för något annat syfte än som angetts ovan i denna rubrik punkt 3, kommer du bli informerad samt, om nödvändigt, kommer vi inhämta ditt samtycke
 
4. AUTOMATISERADE BESLUT 
 
Vi använder automatiserade beslut som en del av vår säljprocess bland annat via våra förmedlares webbplatser. Automatiserade beslut baseras på den information som tillhandahållits oss och systemen kan i vissa fall sedan beräkna priset för försäkringen baserat på lämnade uppgifter. Du har alltid rätt att kontakta oss om du inte är nöjd med ett sådant automatiserat beslut.
 
Vi använder automatiserad skadereglering i en del av vår skadereglering. Automatiserad skadereglering baseras på den information och de handlingar som du lämnat till oss i ärendet för att bedöma din rätt till ersättning enligt försäkringsvillkoren. 
 
Syftet med automatiserad skadereglering är att möjliggöra snabbare beslut, och utbetalning av ersättning. I de fall ett automatiserat beslut leder till avslag blir det manuell reglering av ditt ärende. Vi utvärderar regelbundet våra system och datamodeller för att säkerställa att beslut fattas på relevant och tillräcklig information. Du har alltid rätt att kontakta oss om du har frågor kring vår automatiserade skadereglering, inte är nöjd med ett sådant automatiserat beslut eller om du önskar manuell behandling av ditt ärende. 
 
5. HUR DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
 
För att kunna fullgöra de syften som angetts ovan, kan vi komma att dela dina personuppgifter med följande:
 
försäkringsförmedlare/distributörer
återförsäkringsbolag
vårdgivare (i sjukvårds-, person-, sjuk- och olycksfallsförsäkring)
tjänsteleverantörer (till exempel inom ramen för  vår skadereglering, för tryckeritjänster, digitala tjänster såsom till exempel KIVRA, BankID, eller dylikt.)
IT-leverantörer – vi använder leverantörer för drift, underhåll och utveckling av våra IT-miljöer och andra IT-tjänster
andra bolag inom BNP Paribas-koncernen (vid gemensamma system och verktyg)
gemensamma skadeanmälningsregister (till exempel “GSR”)
berättigade intressenter till försäkringsavtal, såsom: 
försäkringstagare, premiebetalare, försäkrade samt deras representanter
förmånstagare, panthavare, arvtagare, förvärvare 
banker, kommersiella och försäkringspartners
myndigheter, domstolar, nämnder och dylikt. vid föreläggande samt om lagligen tillåtet
advokater, förvaltare, revisorer och dylikt
 
6. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES
 
Dina personuppgifter behandlas och lagras inom den Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). På grund av globaliseringen och den tekniska utvecklingen kan vi i begränsad omfattning komma att överföra eller tillåta åtkomst av uppgifter utanför EU/EES.
Vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet genom att hantera din information aktsamt och vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder vid eventuell överföring till land utanför EU/EES. All sådan överföring sker med tillämpning av Dataskyddsförordningens bestämmelser.
 
7. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER OCH HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?
 
Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi sparar dem eller den längre tid som kan föranledas enligt gällande rätt, till exempel tillämpliga preskriptionstider och krav enligt försäkringsavtals-, försäkringsrörelse, bokförings- eller redovisningslagen, i enlighet med våra riktlinjer för arkivering och gallring (Retention policy). Du har rätt att inkomma med en begäran om att dina uppgifter raderas och vi kommer då att pröva din begäran i enlighet med dataskyddsförordningen.
Vi vidtar alltid lämpliga tekniska, fysiska, legala och organisatoriska säkerhetsåtgärder som uppfyller vid var tid gällande legala krav för att skydda din integritet. Om vi anlitar någon annan part för behandling av personuppgifter som vi ansvarar för, utförs det alltid med omsorg och i enlighet med att dataskyddsförordningens krav för personuppgiftsbiträden uppfylls.
 
8. DINA RÄTTIGHETER
 
I enlighet med dataskyddsförordningen har du följande rättigheter: 
Rätt till information: Du har rätt att få närmare information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att beställa ett registerutdrag avseende de personuppgifter vi behandlar om dig. Vi säkerställer alltid din identitet innan du får tillgång till din information.
Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av sådan information som du anser vara felaktig.
Rätt till radering: Du har rätt att begära radering av sådan information som du anser vara felaktig eller som du anser saknar laglig grund för vår hantering. Vänligen observera att viss information kan vara undantagen från din rätt till radering enligt andra lagar och föreskrifter.
Rätt till begränsning: Du kan i vissa fall begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Rätt till invändningar: Du har rätt att vända dig till oss med en invändning och få behandlingen av dina personuppgifter prövad. 
Rätt att återkalla samtycke: Om du har gett samtycke till vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket kommer inte att påverka behandlingen som grundat sig på samtycket, innan detta återkallas. Observera att en återkallelse av samtycke kan påverka rätten till försäkring eller ersättning.
Rätt till dataportabilitet: På din begäran kan en kopia av de personuppgifter som du tillhandahållit oss överföras av oss direkt till ett annat bolag om det är tekniskt möjligt.
 
För att utnyttja någon av dina rättigheter, se kontaktuppgifter nedan i punkt 11.
Vi står under tillsyn av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och du har också rätt att vända dig direkt till dem med klagomål, men vi uppmuntrar dig att i första hand kontakta oss för att hantera dina klagomål.
 
9. COOKIES
 
I samband med att du besöker någon av våra hemsidor kan det hända att vissa personuppgifter hanteras av cookies. En så kallad cookie-fil är en textfil med information som används för att känna igen dig under kortare eller längre tid.
 
Cookies gör att vår webbserver känner igen dig och automatiskt tar fram de uppgifter du registrerat tidigare så att du slipper ange dem igen, vilket är tidsbesparande för dig som besökare och ger en ökad funktionalitet. Med hjälp av cookies blir det dessutom enklare för oss att lära oss mer om våra besökares behov. Det ger oss bland annat statistik som vi kan mäta och använda för att förbättra våra webbplatser. Vi sparar aldrig någon personlig information om dig avseende dina besök på vår webbsida.I Din webbläsare kan Du välja att begränsa cookies samt välja att helt avstå från dessa. Detta kan dock påverka vissa funktioner i de tjänster som placerat cookien. 
 
För ytterligare information om hantering av cookies hänvisas du till vår cookie policy
 
10. HUR KAN DU HÅLLA DIG UPPDATERAD VID FÖRÄNDRINGAR GÄLLANDE DENNA INFORMATION? 
 
I denna värld av ständiga tekniska framsteg och förändringar kan vi komma att behöva uppdatera denna information om hur vi behandlar dina personuppgifter. 
 
Vi kommer meddela på denna hemsida när väsentliga ändringar sker samt genom våra andra löpande kommunikationer med våra kunder.
 
11. HUR KONTAKTAR DU OSS?
 
Om du har några frågor kring vår hantering av personuppgifter, eller vill utnyttja någon av dina rättigheter, kan du kontakta vårt dataskyddsombud på nordicdpo@bnpparibascardif.com
 
 
BNP Paribas Cardif Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0567, och för livförsäkringar BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, 516406-0559, är personuppgiftsansvarigt för dina personuppgifter. Du kan skriva till oss på adress:
Box 24110, 400 22 Göteborg, Sverige
 
Denna information är senast uppdaterad den 13 januari 2021.